Den Litterære Institutions historie


Den Litterære Institution (DLI) blev skabt i 1983 af forfatteren Peter Seeberg og Biblioteksforeningens daværende direktør Flemming Ettrup og udmønter sig først og fremmest i et årligt tredages-møde på Hald Hovedgaard ved Viborg. På Seebergs foranledning fik forkortelsen DLI i sin tid tilføjet et uss (under stadig skælven) for at bløde lidt op på det bombastiske i navnet. Idéen var og er fortsat at skabe et forum for litteraturens folk, forfattere, forlæggere, boghandlere, bibliotekarer, kritikere, forskere, undervisere og andre, der beskæftiger sig med litteraturen og dens vilkår. Til bredden i målgruppen svarer, at litteratur skal forstås i bred forstand, som både skøn-, fag- og tidsskriftlitteratur.


Det første møde blev afholdt på Louisiana og Krogerup Højskole i 1983, men allerede året efter flyttet til Hald. Formålsparagraffen lød: ”at fremme bogens og litteraturens vilkår æstetisk, teknisk og formidlingsmæssigt ved afholdelse af et årsmøde og nedsættelse af arbejdskomiteer med særlige opgaver.” Komiteerne havde bl.a. til opgave at få oprettet en tidsskriftstøtteordning, udarbejdet et klassikerkatalog og indrettet et forfatter- og oversættercenter på Hald Hovedgaard. Alle tre ting blev gennemført. En nærmere redegørelse for DLI’s historie frem til år 2000 findes i Bogen eller kaos, Den Litterære Institution uss (Gyldendal 2000), redigeret af Flemming Ettrup og Erik Skyum-Nielsen.


Efter Peter Seeberg og Flemming Ettrups død i hhv. 1999 og 2006 blev der en pause i DLI's aktiviteter. Det foreløbig sidste møde fandt sted i 2005. Efter opfordring fra bl.a. Marianne Withen og Elisabeth Møller Jensen tog Knud Michelsen i september 2009 initiativ til at vække DLI til live igen. Det resulterede i et møde på Johannes Riis’ kontor med en række interesserede, og herefter kunne det første Hald-møde i nyt regi afholdes allerede i 2010. Det var som de umiddelbart følgende kun et todages møde, men i takt med stadig stærkere ønsker om at genoptage tredagesmøderne indførtes disse fra 2016.


Omtrent samtidig formuleredes en præcisering af formålet med DLI, bl.a. med henblik på at knytte institutionerne tættere til os. Den lød sådan her:
”Med henblik på at stimulere opmærksomheden og debatten om litteraturens vilkår har DLI gennem det seneste års tid ønsket at udvide kredsen af mennesker og institutioner, således at det årlige møde kan udvikle sig til et egentligt videns- og debatforum for det skøn- og faglitterære områdes forskellige institutioner og interessenter (uden dog derfor at udelukke privat deltagelse). Af samme grund er mødet blevet udvidet fra to til tre dage. Ideen er gennem oplæg, foredrag og diskussioner at fremlægge de problemstillinger, der både nationalt og internationalt opleves som særlig tvingende / udfordrende / betydningsfulde / interessante for produktion og formidling af litteraturen i ovennævnte vide forstand. Endvidere vil de forskellige interessenter få mulighed for at præsentere situationen inden for deres område.”


Oprindelig var DLI et initiativ uden formaliseret ledelse, delvis styret af Biblioteksforeningen, hvor Flemming Ettrup var direktør, og delvis af Dansk Forfatterforening, hvor Seeberg i en række år var formand. I forbindelse med genstarten i 2009-10 havde man ikke længere denne institutionstilknytning og måtte finde en anden måde at organisere sig på. I første omgang var Hald Hovedgaard behjælpelig, men efterhånden fik DLI egen mailadresse, egen bankkonto og egen ledelse, og ved en generalforsamling 14. marts 2017 blev Foreningen Den Litterære Institution uss stiftet.